Vedtatt endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 08.02.2018 endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt. Endringene består i fortetting av hyttefeltet,...
Fremmside kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

I henhold til Plan og bygningslovens §11-14 skal planutkast etter 1. gangs behandling legges ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunedelplan for kult...

Planer

Dersom du ønsker mer informasjon om kommuneplanen og reguleringsplaner, kan du kontakte: Øystein Brennsæter på telefon 51 40 47 84 eller   ep...
Landbruksplan_Bilde

Landbruksplan 2012 - 2016

Landbruksplanen er en strategisk næringsutviklingsplan som setter fokus på hva som kan være satsingsområde for å styrke og videreutvikle landbruket.

Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016

Stortinget vedtok i 1996 at utarbeidelse av en kommunal trafikksikkerhetsplan skal være en forutsetning for å søke om støtte til lokale trafikksikkerh...