Omsorglønn barn og unge

Omsorgslønn kan gis til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne.

Beskrivelse av tjenesten

Omsorgslønn kan gis til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten er ikke en reell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Omsorgslønn kan enten innvilges som eneste tiltak eller tilbys sammen med andre helse- og sosiale tjenester.

Omsorgsarbeidet må være vurdert som best og nødvendig og ligge innenfor kommunens økonomiske rammer. Retten til omsorgslønn står svakere enn retten til andre sosiale tjenester.

Timeantall utregnes etter individuell vurdering. Det må være søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie hos Nav før det søkes om omsorgslønn.

Hvem kan få tjenesten

Ordningen omfatter både frivillige uten omsorgsplikt for omsorgsmottaker og foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn . Omsorgslønn kan vurderes som hjelpetiltak når pårørende har tapt arbeidsfortjeneste eller må slutte i arbeid for å utføre omsorgsarbeid. Særlig vektlegge store funksjonsvansker, kronisk sykdom og/eller sykdom med dødelig utgang.

For omsorgslønn for personer over 20 år, kontakt Omsorgssenteret.

Saksgang

Du kan søke skriftlig eller ta kontakt pr telefon for nærmere avtale. Du vil få besøk i hjemmet av en saksbehandler som vil kartlegge dine behov for omsorgslønn innen 4 uker etter søknad er mottatt. Det blir fattet et enkeltvedtak etter en totalvurdering.

Det er mulighet til å klage på avgjørelsen. Klagen rettes til saksbehandler og blir endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland.

Kommunen inngår en skriftlig avtale med omsorgsgiver som evalueres min. 1 gang årlig.

 

Brukerens ansvar 

Søke om hjelpestønad. 

Formidle alle relevante opplysninger. 

Undertegne oppdragsavtale for både omsorgsgiver og omsorgsmottaker. 

Melde fra om endringer i forhold som ble lagt til grunn da omsorgslønn ble innvilget. 


Lovhjemmel 

Lov om helse og omsorgstjenester kap 3.