Koordinerende enhet i Lund

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet.

 

Pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Kommunen har på sin side en plikt til å tilby individuell plan til pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester og som ønsker en slik plan, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. 

Langvarige tjenester betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være permanent. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester. Selv om behovet bare strekker seg over noen måneder, kan kompleksitet og behovet for strukturert planlegging tilsi at individuell plan er et egnet verktøy.
 
Individuell plan skal bidra til at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Den skal koordinere og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og tjenestemottakere og eventuelt pårørende, og mellom etater på et og samme forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåer. Planen og arbeidet med planen er derfor et viktig hjelpemiddel for å kvalitetssikre utredning, oppfølging og evaluering av bistandsbehov og tjenester. Å samle personens ulike tjenester i ett vedtak, vil også kunne være et hjelpemiddel for lettere å se tjenestene til personen i sammenheng og vurdere vedkommendes behov under ett.
 
En koordinator skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren, samt samordning og framdrift i tråd med det som er fastsatt i den individuelle planen. Det er kommunens koordinerende enhet som har ansvar for arbeidet med individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator. Ved valg av koordinator skal pasient/brukers ønske vektlegges, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
 
Hvis en pasient/bruker takker nei til individuell plan, skal slik plan ikke utarbeides. Kommunen skal likevel tilby koordinator; forskjellen er at det da ikke er et krav om å utarbeide et plandokument. Koordinatoren skal sørge for at tjenestene planlegges, samordnes og koordineres.

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet

Det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan ligger hos 

koordinerende enhet v/kommunalsjef lotti.lovhaug@lund.kommune.no