Kommunalt drevet fysio- og ergoterapi

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven sikre innbyggerne medisinsk habilitering og rehabilitering. Målet med rehabilitering er å føre pasienten frem til størst mulig grad av selvhjulpenhet, gjerne etter skade. Habilitering retter seg mot at personer med medfødte og tidlig ervervede funksjonshemninger skal mestre nye funksjoner.

Kommunalt ansatt fysioterapeut: Tlf: 51404817
Ingebjørg Teistedal Gjøtterud. Mail: ingebjorg@lund.kommune.no
 

Henvisning: 
Kommunal fysioterapi tar imot brukere til behandling etter rekvisisjon fra blant annet lege, PPT, helsesøster, skole og barnehage eller foreldre. 
I Lund kommune har vi både kommunal og privat fysioterapi.


Kommunalt ansatt ergoterapeut: Tlf: 51404814 mobil: 95821918
Kjell Nesgård Mail: kjelln@lund.kommune.no

 

Adresse kommunal fysio- og ergoterapi:
Lund kommune,
Fysio/ergoterapiavdeling
Lund omsorgssenter
Solvangveien 1B, 4460 MOI

Arbeidsoppgaver for fysioterapeut:
Undervisning
Undersøkelse og behandling individuelt eller i gruppe
Veiledning
Hjelpemiddelformidling
Møtevirksomhet
Individuelle planer
Dokumentering/journalføring

Arbeidsoppgaver for ergoterapeut:
Hjelpemiddel-formidlings ansvar i Lund kommune
Forebygging og fysisk aktivitet grupper
Synskontakt
Hørselskontakt
Veiledning i boligsaker: Planlegge og iverksette handikapvennlige tiltak i eksisterende hus eller ved nybygg.
Tverrfaglig samarbeid, møtevirksomhet
Dokumentering/ journalføring
Tjenestene prioriterer barn og voksne med behov for tverrfaglig oppfølging.Linker:
Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland
Hjelpemiddeldatabasen
Ergoterapeuten
Dalane Friluftsråd